زمان برگزاری دو مسابقه از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال تغییر کرد.

زمان برگزاری دو مسابقه از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال تغییر کرد.