سهیل مهدی از زمان دقیق بازی استقلال و پرسپولیس در هفته اول خبر داد.

سهیل مهدی از زمان دقیق بازی استقلال و پرسپولیس در هفته اول خبر داد.