جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم روز چهارشنبه برگزار می‌شود.