جدیدترین گزارشات حاکی از آن است که دمبله به بازی مقابل ناپولی نمی‌رسد.

جدیدترین گزارشات حاکی از آن است که دمبله به بازی مقابل ناپولی نمی‌رسد.