رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور گفت: بازگشایی مدارس ایرانی خارج از کشور به چارچوب‌ها و شرایط کشور میزبان بستگی دارد.

رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور گفت: بازگشایی مدارس ایرانی خارج از کشور به چارچوب‌ها و شرایط کشور میزبان بستگی دارد.