زمان نشست خبری سرمربیان گل گهر و تراکتور مشخص شد.

زمان نشست خبری سرمربیان گل گهر و تراکتور مشخص شد.