اگر مورد خاصی پیش نیاید، سعید صادقی عصر امروز با حضور در باشگاه پرسپولیس قراردادش را با این تیم امضا خواهد کرد.

اگر مورد خاصی پیش نیاید، سعید صادقی عصر امروز با حضور در باشگاه پرسپولیس قراردادش را با این تیم امضا خواهد کرد.