محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت گفت: با وجود عدم افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، مصرف کنندگان نهایی هم با قیمت منصفانه خودرو را خریداری نمی کند….

محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت گفت: با وجود عدم افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، مصرف کنندگان نهایی هم با قیمت منصفانه خودرو را خریداری نمی کند.