سعید صالح در خصوص شهریه مدارس در سال تحصیلی آینده بیان کرد: امسال تفاوتی که وجود دارد این است که شهریه فوق برنامه غیر درسی تا زمانی که مدارس آغاز نشوند، اعلام نشده و موسسین هم نمی‌توانند آن را دریافت کنند….

سعید صالح در خصوص شهریه مدارس در سال تحصیلی آینده بیان کرد: امسال تفاوتی که وجود دارد این است که شهریه فوق برنامه غیر درسی تا زمانی که مدارس آغاز نشوند، اعلام نشده و موسسین هم نمی‌توانند آن را دریافت کنند.