به گزارش دبیرخانه پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی داوطلبان در آزمون‌های تخصصی ۹ دسته شغلی به رقابت می‌پردازند.

به گزارش دبیرخانه پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی داوطلبان در آزمون‌های تخصصی ۹ دسته شغلی به رقابت می‌پردازند.