رئیس جمهور اوکراین تحریم‌هایی را علیه رئیس جمهور سوریه وضع کرد.

رئیس جمهور اوکراین تحریم‌هایی را علیه رئیس جمهور سوریه وضع کرد.