بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری، کانون این زلزله در طول جغرافیایی 55.3 و عرض جغرافیایی 26.78، در عمق 10 کیلومتری زمین قرار داشته است؛ در 34 کیلومتری بندر خمیر (هرمزگان) ……

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری، کانون این زلزله در طول جغرافیایی 55.3 و عرض جغرافیایی 26.78، در عمق 10 کیلومتری زمین قرار داشته است؛ در 34 کیلومتری بندر خمیر (هرمزگان) ...