کوخرد شهرستان بستک هرمزگان لرزید.

کوخرد شهرستان بستک هرمزگان لرزید.