یک زمین لرزه در ۶۱ کیلومتری شهر مرزی سرو، ۶۴ کیلومتری شهر مرزی سیلوانا و ۸۵ کیلومتری ارومیه رخ داده است.

یک زمین لرزه در ۶۱ کیلومتری شهر مرزی سرو، ۶۴ کیلومتری شهر مرزی سیلوانا و ۸۵ کیلومتری ارومیه رخ داده است.