تاکنون خسارتی از زلزله در جویم استان فارس گزارش نشده است.

تاکنون خسارتی از زلزله در جویم استان فارس گزارش نشده است.