حسین فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شمار فوتی های زلزله سایه خوش به 5 تن رسید.

حسین فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شمار فوتی های زلزله سایه خوش به 5 تن رسید.