زلزله نسبتا شدید دقایقی پیش اردبیل را لرزاند.

زلزله نسبتا شدید دقایقی پیش اردبیل را لرزاند.