کانون این زلزله در موقعیت ۲۶.۷۵ عرض شمالی و ۵۵.۲۸ طول شرقی ثبت شده است.

کانون این زلزله در موقعیت ۲۶.۷۵ عرض شمالی و ۵۵.۲۸ طول شرقی ثبت شده است.