زلزله شدید در بندرعباس حتی در دبی هم احساس شد.

زلزله شدید در بندرعباس حتی در دبی هم احساس شد.