دقایقی پیش زمین لرزه شدید شهر بندرعباس را لرزاند.

دقایقی پیش زمین لرزه شدید شهر بندرعباس را لرزاند.