یولیان ناگلزمان، سرمربی جوان بایرن مونیخ، در آستانه اخراج از این باشگاه قرار دارد.

یولیان ناگلزمان، سرمربی جوان بایرن مونیخ، در آستانه اخراج از این باشگاه قرار دارد.