زلزله شدید جنور کشور باعث ربزش کوه شد.

زلزله شدید جنور کشور باعث ربزش کوه شد.