شیلا خداداد تصویری را از خود با یک شلوار پلنگی گشاد و بدقواره به اشتراک گذاشت.

شیلا خداداد تصویری را از خود با یک شلوار پلنگی گشاد و بدقواره به اشتراک گذاشت.