معاون وزیر جهاد کشاورزی از انجام زراعت چوب در حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار هکتار عرصه در کشور تاکنون خبر داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از انجام زراعت چوب در حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار هکتار عرصه در کشور تاکنون خبر داد.