یک نظامی صهیونیستی در نوار مرزی غزه به ضرب گلوله به شدت زخمی شد.

یک نظامی صهیونیستی در نوار مرزی غزه به ضرب گلوله به شدت زخمی شد.