اولین کاندیدای انصرافی انتخابات 1400 مشخص شد.

اولین کاندیدای انصرافی انتخابات 1400 مشخص شد.