اردشیر زاهدی در نامه ای خطاب به سیدحسین موسویان گفته بود مایه افتخار من است که مقالات شمارا درروزنامه گاردین می‌خوانم.

اردشیر زاهدی در نامه ای خطاب به سیدحسین موسویان گفته بود مایه افتخار من است که مقالات شمارا درروزنامه گاردین می‌خوانم.