تهران – ایرنا – وزارت ارتباطات و فناوری تصریح کرد، موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد.

تهران - ایرنا - وزارت ارتباطات و فناوری تصریح کرد، موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد.