سپهبد شهید سلیمانی با شهادت خویش موسس مدرسه جدید در دستگاه دیپلماسی شد. ایشان در طول حیات چند ساله مدیریتی خود به بهترین نحو بیان کننده دیپلماسی انقلابی بود….

سپهبد شهید سلیمانی با شهادت خویش موسس مدرسه جدید در دستگاه دیپلماسی شد. ایشان در طول حیات چند ساله مدیریتی خود به بهترین نحو بیان کننده دیپلماسی انقلابی بود.