رییس شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که جامعه پزشکی به عهدی که با خدای خود بسته بود؛ وفا کرد از شهادت بیش از ۲۰۰ شهید از کادردرمان در ایام کرونا خبر داد….

رییس شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که جامعه پزشکی به عهدی که با خدای خود بسته بود؛ وفا کرد از شهادت بیش از ۲۰۰ شهید از کادردرمان در ایام کرونا خبر داد.