یک مقام آمریکایی در رابطه با دیدار برنز و بن سلمان گفت: گفت و گوی صورت گرفته خوب بوده است و لحن بهتری میان طرفین نسبت به تعاملات قبلی دولت بایدن دیده شده است….

یک مقام آمریکایی در رابطه با دیدار برنز و بن سلمان گفت: گفت و گوی صورت گرفته خوب بوده است و لحن بهتری میان طرفین نسبت به تعاملات قبلی دولت بایدن دیده شده است.