رییس جمهور انتخاب «سوگا یوشیهیده» را به عنوان نخست وزیر ژاپن تبریک گفت.

رییس جمهور انتخاب «سوگا یوشیهیده» را به عنوان نخست وزیر ژاپن تبریک گفت.