سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور با بیان اینکه مصمم به رفع بیکاری هستیم گفت: آمار نشان می دهد از ابتدای کار دولت تا امروز آنچه وعده کردیم برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در سال اول تحقق پیدا کرده است….

سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور با بیان اینکه مصمم به رفع بیکاری هستیم گفت: آمار نشان می دهد از ابتدای کار دولت تا امروز آنچه وعده کردیم برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در سال اول تحقق پیدا کرده است.