حباب سکه امامی ۳۳۴ هزار تومان، حباب سکه بهار آزادی ۴۱ هزار تومان، حباب نیم سکه ۴۳۸ هزار تومان، حباب ربع سکه ۶۵۹ هزار تومان و حباب سکه های گرمی هم۷۲۶ هزار تومان شده است.

حباب سکه امامی ۳۳۴ هزار تومان، حباب سکه بهار آزادی ۴۱ هزار تومان، حباب نیم سکه ۴۳۸ هزار تومان، حباب ربع سکه ۶۵۹ هزار تومان و حباب سکه های گرمی هم۷۲۶ هزار تومان شده است.