حوادث رکنا: آزادراه خرم‌زال به خاطر ریزش کوه در تونل ماهور مسدود شد.

حوادث رکنا: آزادراه خرم‌زال به خاطر ریزش کوه در تونل ماهور مسدود شد.