فرماندار الیگودرز از تعطیلی آبشار آب سفید تا اطلاع ثانوی در پی ریزش بهمن خبر داد.  

فرماندار الیگودرز از تعطیلی آبشار آب سفید تا اطلاع ثانوی در پی ریزش بهمن خبر داد.