ماجرای ریختن ماست روی سر دختران در شاندیز مشهد نشان داد که خودسرها همچنان حاشیه امن دارند؛ چه اینکه اگر ماجرا برعکس بود، به طرفه‌العینی جریان مقابل بازداشت شده بود و تا الان اعتراف اجباری آنها هم پخش شده بود اما گاه تصمیماتی در این کشور گرفته می‌شود که…

ماجرای ریختن ماست روی سر دختران در شاندیز مشهد نشان داد که خودسرها همچنان حاشیه امن دارند؛ چه اینکه اگر ماجرا برعکس بود، به طرفه‌العینی جریان مقابل بازداشت شده بود و تا الان اعتراف اجباری آنها هم پخش شده بود اما گاه تصمیماتی در این کشور گرفته می‌شود که نشان می‌دهد در بی‌خردی نهایتی وجود ندارد.