شرکت پرتو توسعه کارو با برند کارو کوچینگ با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرام خود در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ از هویت جدید برند و هویت بصری جدید خود رونمایی کرد.

شرکت پرتو توسعه کارو با برند کارو کوچینگ با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرام خود در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ از هویت جدید برند و هویت بصری جدید خود رونمایی کرد.