معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که متن احیای برجام کاملاً آماده است و مسائل سیاسی باقی مانده است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که متن احیای برجام کاملاً آماده است و مسائل سیاسی باقی مانده است.