در هفته شانزدهم برگزاری حراج اوراق بدهی در ایران به طور کلی 730 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

در هفته شانزدهم برگزاری حراج اوراق بدهی در ایران به طور کلی 730 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.