اقتصادنیوز : در مرحله دوازدهم فروش اوراق بدهی بانکها و نهادهای تامین سرمایه مجموعا 8 هزارو760 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.

اقتصادنیوز : در مرحله دوازدهم فروش اوراق بدهی بانکها و نهادهای تامین سرمایه مجموعا 8 هزارو760 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.