رکورد تاریخی اوج بار با رقم مصرف 67 هزار 200 مگاوات شکسته شد.

رکورد تاریخی اوج بار با رقم مصرف 67 هزار 200 مگاوات شکسته شد.