نرخ سود بین بانکی در هفته اول تابستان 1401 به رکورد خود در شش ماه گذشته رسیده و در سطح 20.8 درصد به ثبت رسید. برخی معتقدند این رشد نرخ سودبین بانکی هم جهت با تغییرات نرخ سود دربازار باز بوده و درادامه سیاست ضدتورمی بانک مرکزی در هفته های اخیر رقم خورده…

نرخ سود بین بانکی در هفته اول تابستان 1401 به رکورد خود در شش ماه گذشته رسیده و در سطح 20.8 درصد به ثبت رسید. برخی معتقدند این رشد نرخ سودبین بانکی هم جهت با تغییرات نرخ سود دربازار باز بوده و درادامه سیاست ضدتورمی بانک مرکزی در هفته های اخیر رقم خورده است.