شاخص بورس و اوراق بهادر در هفته اخیر با وجود اُفت و خیز فراوان کانال ۲ میلیون واحدی را فتح کرد.

شاخص بورس و اوراق بهادر در هفته اخیر با وجود اُفت و خیز فراوان کانال ۲ میلیون واحدی را فتح کرد.