علیرضا یوسفی جوان ۱۹ ساله قائم شهری این روزها با تمرینات منظم و سنگین خود را برای مسابقات کشورهای اسلامی که هفته آینده در قونیه ترکیه آغاز می شود؛ آماده می‌کند تا بار دیگر رکوردهای خود را جا به جا کند….

علیرضا یوسفی جوان ۱۹ ساله قائم شهری این روزها با تمرینات منظم و سنگین خود را برای مسابقات کشورهای اسلامی که هفته آینده در قونیه ترکیه آغاز می شود؛ آماده می‌کند تا بار دیگر رکوردهای خود را جا به جا کند.