رژیم صهیونیستی از اخراج نماینده سازمان ملل  از اسرائیل خبر داد.

رژیم صهیونیستی از اخراج نماینده سازمان ملل  از اسرائیل خبر داد.