یک روزنامه انگلیسی فاش کرد، رژیم موقت صهیونیستی از آمادگی خود برای اعزام جوخه ترور به منظور ترور سران حماس در خارج خبر داده است.

یک روزنامه انگلیسی فاش کرد، رژیم موقت صهیونیستی از آمادگی خود برای اعزام جوخه ترور به منظور ترور سران حماس در خارج خبر داده است.