نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یک شنبه از ارزیابی امکان ارسال سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به اوکراین خبر داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یک شنبه از ارزیابی امکان ارسال سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به اوکراین خبر داد.