نفتالی بنت به‌رغم آنکه در ادامه اظهاراتش مدعی شد که «ایران موضع بسیار ضعیفی در مذاکره دارد»، اما در ادامه اضافه کرد: «متأسفانه جهان به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی این کشور در موضع قدرت قرار گرفته است».

نفتالی بنت به‌رغم آنکه در ادامه اظهاراتش مدعی شد که «ایران موضع بسیار ضعیفی در مذاکره دارد»، اما در ادامه اضافه کرد: «متأسفانه جهان به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی این کشور در موضع قدرت قرار گرفته است».