رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ با رژه یگان‌های شرکت‌کننده در رزمایش پایان یافت.

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ با رژه یگان‌های شرکت‌کننده در رزمایش پایان یافت.